Regulamin

Poznaj nasz regulamin!

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO BFAME.PL

 

I. DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Operatorze/Administratorze – należy przez to rozumieć: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe HTI Group Karolina Kuliberda , NIP: 9671262192, ul. Piwna, nr 10, 85-417, poczta Bydgoszcz

2) Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy Bfame.pl działający pod adresem internetowym http://bfame.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.

3) Użytkowniku/Kliencie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do korzystania z Serwisu i Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

4) Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

5) Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 5 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.

6) Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.

7) Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.

8) Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

9) Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika, który utworzył Konto.

10) Administratorze Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.

11) Podmiocie trzecim: podmiot, który w wyniku wykonania Usługi przez Operatora realizuje kampanię marketingową na zlecenie i rzecz Klienta.

12) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

13) Punkty – należy przez to rozumieć liczbę punktów, którymi Klient zasilił swoje konto i które może wykorzystać w celu zlecenia prowadzenia kampanii marketingowych. Ceny niektórych usług mogą być podawane przez Operatora w punktach.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego BFame.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników BFame.pl.

2. Serwis BFame.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w tzw. „social media”, czyli serwisach społecznościowych. Serwis BFame.pl jest platformą oferującą usługi pośrednictwa w zlecaniu przez Klienta prowadzenia kampanii marketingowych, realizowanych przez podmioty trzecie, na zlecenie i rzecz Klienta. Administrator występuje jako pośrednik w zawarciu umowy pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim realizującym kampanię marketingową. Z tytułu pośrednictwa Administrator pobiera prowizję.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe HTI Group Karolina Kuliberda , NIP: 9671262192, ul. Piwna, nr 10, 85-417, poczta Bydgoszcz (zwana/-y dalej Administratorem lub Operatorem).

4. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, komputera, telefonu, lub innego sprzętu umożliwiającego przeglądanie stron www, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji wykorzystywania plików Cookies.

5. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji i zaakceptowania treści niniejszego regulaminu.

6. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą BFame.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez Administratora.

7. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub innego opiekuna prawnego).

8. Administrator nie odpowiada za cel i sposób, w jaki Klienci Korzystają z Serwisu i Usług.

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

10. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

11. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

12. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

13. Operator ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

14. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

15. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

16. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu: windows 7/Mac Os, przeglądarka internetowa z obsługą javascript (najlepiej najnowsze wersje: Chrome, Firefox, Opera).

17. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne ani ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

19. Operator nie odpowiada za niezrealizowanie Usług z przyczyn niezależnych od niego i przez niego niezawinionych, w szczególności spowodowanych awariami sieci, infrastruktury oraz sprzętu, przerwami w dostawie energii elektrycznej i tym podobnymi. Jeżeli Usługi nie będą mogły zostać zrealizowane z takiego powodu, Klient otrzyma zwrot.

 

III. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie.

2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych: Adresu poczty elektronicznej Użytkownika, Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło).

4. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

5. Zasady otrzymywania faktur vat określone są w dziale FAQ Serwisu.

6. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

8. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

9. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług jeżeli: a) podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego; b) zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

3. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje pełnej i skutecznej realizacji kampanii marketingowej przez podmiot trzeci. Operator nie gwarantuje trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrybcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.

4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

3) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

4) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

5) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

6) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub

publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: BFame.pl”.

5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu Usług świadczonych przez Operatora lub podmiotów trzecich realizujących kampanie marketingowe.

6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

9. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

1) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

3) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

11. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

12. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

V. OPŁATY

1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne.

2. Usługi świadczone przez Operatora polegają na pośredniczeniu, na zlecenie Klienta, w zawarciu pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim, który zrealizuje kampanię marketingową na rzecz i zlecenie Klienta.

3. Operator za świadczone Usługi pobiera prowizję.

4. Operator publikuje w Serwisie informacje o przewidywanych, możliwych kosztach zrealizowania najbardziej typowych kampanii marketingowych. Prezentowane ceny uwzględniają prowizję Operatora.

5. Operator podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim, który podejmie się realizacji kampanii marketingowej na rzecz i zlecenie Klienta.

6. Umowę pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim uważa się za zawartą z chwilą, z którą podmiot trzeci przystępuje do realizacji kampanii marketingowej, przy czym rozpoczęcie kampanii musi nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta. Standardowy czas realizacji Usług wynosi od 1 minuty do 72 godzin. Rozpoczęcie realizacji kampanii może ulec opóźnieniu w dni wolne od pracy oraz święta ustawowe.

7. Prowizja przysługuje Operatorowi od każdej umowy zawartej między Klientem a podmiotem trzecim.

8. Celem skorzystania z Usług Użytkownik jest zobowiązany wpłacić Operatorowi kwotę odpowiadającą kosztom realizacji kampanii marketingowej lub posiadać Konto zasilone odpowiednią ilością Punktów, jeżeli cena danej Usługi jest podana przez Operatora w Punktach. Po otrzymaniu zlecenia od Klienta, rozumianego jako zgłoszenie żądania świadczenia Usług dotyczących danego rodzaju kampanii marketingowej poprzez zaznaczenie w serwisie guzika odpowiadającego danej Usłudze oraz opłacenie jej lub umożliwienie Operatorowi pobrania z Konta Użytkownika odpowiedniej ilości Punktów (w zależności od stosowanej w danym wypadku przez Operatora formuły), Operator rozpoczyna świadczenie Usług. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z żądaniem natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług. Każdy Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail (bfamepl@gmail.com) z następującymi informacjami: dane użytkownika (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość; datę płatności ; informacje o nazwie zakupionej usługi; cenę usługi (ze zniżką jeśli była). Po rozpoczęciu świadczenia Usług na żądanie Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany rozliczyć zakres świadczenia wykonany przez Operatora.

9. Doładowanie konta płatnością sms (usługa Premium Rate) jest obsługiwana przez Hotpay.pl , organizatorem usługi jest Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe HTI Group Karolina Kuliberda , NIP: 9671262192, ul. Piwna, nr 10, 85-417, poczta Bydgoszcz. Użytkownik serwisu może doładować swoje konto na platformie Bfame.pl wysyłając następujące treści SMS pod podany numer - użytkownik po wysłaniu SMS otrzyma kod zwrotny, dzięki któremu jego konto zostanie zasilone połową środków z wysłanego SMS netto:

74550 Treść: AVR.BFAME1 4 PLN netto / 4.92 PLN brutto
75550 Treść: AVR.BFAME2 5 PLN netto / 6.15 PLN brutto
7643 Treść: AVR.BFAME3 6 PLN netto / 7.38 PLN brutto
79550 Treść: AVR.BFAME4 9 PLN netto / 11.07 PLN brutto
91909 Treść: AVR.BFAME5 19 PLN netto / 23.37 PLN brutto
92505 Treść: AVR.BFAME6 25 PLN netto / 30.75 PLN brutto

 

Użytkownik ma prawo do reklamacji, a w przypadku tych zasadnych, zwrotu pełnej kwoty poniesionej przez Klienta. 

 

VI. PRZERWY TECHNICZNE
 


1. Operator jest uprawniony do wprowadzenia czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych, wykonawców kampanii marketingowych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej, w tym awariami.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem może podawać dane osobowe.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.

5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów, podmioty trzecie realizujące kampanie marketingowe na zlecenie i rzecz Klienta.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.

8. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o realizacji Usług oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

12. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń Klienta względem Operatora. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

14. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

15. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

16. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do: a) Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych; b) do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

 

VIII. PLIKI COOKIES

1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: a) Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek; b) Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html; c) Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11; d) Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.

6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Poniższych postanowień niniejszej części Regulaminu nie stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, numer telefonu, adres e-mail, zwane dalej „Danymi osobowymi”.

3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

5. Operator zobowiązany jest do: a) podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych; b) prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów; c) współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ; d) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w

tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych; e) zapewnienia by: dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora, a osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o: a) jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia; b) stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem: charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą; możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych; środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków; c) zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez: a) udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji; b) udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów; c) umożliwianie: wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych; dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych; przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.

8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać: a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora; b) określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora.

10. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po ich zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe.

 

X. REKLAMACJE I HELPDESK

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty bfamepl@gmail.com lub na adres korespondencyjny: Łącka 22, 85-407 Bydgoszcz z dopiskiem „Reklamacja”/”Pomoc”.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres bfamepl@gmail.com

7. Limitacja odpowiedzialności: względem podmiotów niebędących konsumentami odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wartości prowizji należnej za realizację danej Umowy.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator dokonuje zwrotu odpowiedniej liczby punktów wykupionych przez Klienta (proporcjonalnie do niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy), poprzez zasilenie nimi jego Konta. Operator nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych przeznaczonych przez Klienta na zakup punktów.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres Łącka 22, 85-407 Bydgoszcz .

2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji.

3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

4. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora, zaś ich naruszenie może wiązać się z zastosowaniem właściwych środków ochrony prawnej i egzekwowaniem stosownej odpowiedzialności.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu, o ile w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmian w treści Regulaminu nie zgłosi względem nich sprzeciwu. Użytkownik akceptuje, że zgłoszenie sprzeciwu może powodować niemożliwość dalszego korzystania z usług świadczonych przez Operatora.